Fotos d'autobusos / Fotos de autobuses

Bus photos     13_b

Índex de  fotos /  Web índex

Índice de fotos / Índice de la web

Photo index / Web index

 

Model: Ventotto

- Comentari: Uns cinquanta tramvies Ventotto han estat repintats amb els colors originals.

- Comentario:  Unos cincuenta tranvías Ventotto han sido repintados con sus colores originales.

- Comments: Fifty Ventotto trams are repainted returning to the original livery.

Any/Año/ Year: 1928
Dades foto/Datos foto/Photo data: Piazza de la Repubblica, 11/07/2009 Autor: Josep Pretel